NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, xử lý hóa đơn điện tử lập sai, báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử…

Leave A Comment

097 772 8756