Văn bản thuế TNDN

28
Th9

VĂN BẢN HỢP NHẤT THÔNG TƯ 26/VBHN-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là toàn văn của văn bản này.

28
Th9

VĂN BẢN HỢP NHẤT 04/VBHN-VPQH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Ngày 11 tháng 7 năm 2013, Quốc hội ban hành văn bản hợp nhất Luật số 04/VBHN-VPQH Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là nội dung của văn bản này.

28
Th9

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế GTGT, Luật thuế TNCN, và Luật quản lý thuế. Dưới đây đại lý thuế VITAX xin chia sẻ toàn văn của Thông tư này

28
Th9

THÔNG TƯ 141/2013/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 92/2013/NĐ-CP

Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP  sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế TNDN, luật thuế GTGT. Dưới đây là toàn văn của Thông tư này.

28
Th9

THÔNG TƯ 141/2013/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 92/2013/NĐ-CP

Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP  sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế TNDN, luật thuế GTGT. Dưới đây là toàn văn của Thông tư này.

28
Th9

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC ĐỂ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Ngày 25 tháng  8 năm 2014, Bộ tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC bổ sung sửa đổi một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Dưới đây là toàn văn của Thông tư này.

28
Th9

THÔNG TƯ 96/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư  96/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là toàn văn của văn bản này

28
Th9

THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 218/2013/NĐ-CP THI HÀNH LUẬT THUẾ TNDN

Ngày 18 tháng 06 năm 2014, Bộ tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật thuế TNDN. Sau đây là toàn văn của văn bản này.

27
Th9

NGHỊ ĐỊNH 92/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ TNDN, VÀ LUẬT THUẾ GTGT

Ngày 13 tháng 08 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Dưới đây là toàn văn của Nghị định này

27
Th9

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Dưới đây là toàn văn của Nghị định này

097 772 8756