Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trong khối Thông tin đăng ký thuế tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, bà Vũ Tuyết Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh, biểu mẫu tại Phụ lục I-1 đến I-5 của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT (các mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp), mục Thông tin đăng ký thuế, chỉ tiêu Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Biểu mẫu hướng dẫn như sau: “Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu Hình thức hạch toán thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán tại chỉ tiêu Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán”.

Công ty của bà Hạnh là một pháp nhân độc lập, dự kiến đăng ký hình thức hạch toán độc lập mà không đăng ký hình thức hạch toán phụ thuộc. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty sẽ bắt buộc phải kê khai thông tin Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với công ty thành lập mới, tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công ty chưa được thành lập, chưa thể ký hợp đồng lao động để thuê Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán nên rất khó có được thông tin để ghi vào mục này.

Nếu yêu cầu những người thành lập doanh nghiệp phải tìm kiếm và ký thỏa thuận nguyên tắc với một người đủ điều kiện làm Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán về việc “nếu công ty được cơ quan Nhà nước cho phép thành lập theo quy định pháp luật thì sẽ thuê người này làm Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán” cũng không phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, bà Hạnh cho rằng quy định trên của biểu mẫu Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT là không hợp lý.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trong khối Thông tin đăng ký thuế tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Việc cập nhât, bổ sung thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã có Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán theo quy trình quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Leave A Comment

097 772 8756