văn bản thuế GTGT

27
Th9

BÃI BỎ QUY ĐỊNH NỘP MẪU 06/GTGT ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

Kể từ ngày ngày 05 tháng 11 năm 2017, khi Thông tư 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thì cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đăng ký thay đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT không cần phải nộp Mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế nữa.

27
Th9

THÔNG TƯ 219/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NĐ 209/2013/NĐ-CP THUẾ GTGT

Ngày ngày 31 tháng 12 năm 2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT. Dưới đây là toàn văn của văn bản này.

27
Th9

THÔNG TƯ 173/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ 219/2013/TT-BTC

Ngày 28 tháng 10 năm 2016,Bộ tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT/BTC sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT. Dưới đây là toàn văn của văn bản này

27
Th9

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế GTGT, Luật thuế TNCN, và Luật quản lý thuế. Dưới đây đại lý thuế VITAX xin chia sẻ toàn văn của Thông tư này

27
Th9

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC ĐỂ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Ngày 25 tháng  8 năm 2014, Bộ tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC bổ sung sửa đổi một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Dưới đây là toàn văn của Thông tư này

 

26
Th9

THÔNG TƯ 99/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GTGT

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT. Dưới đây là toàn văn của Thông tư này

26
Th9

THÔNG TƯ 31/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 99/2016/TT-BTC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GTGT

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Dưới đây là toàn văn của văn bản này.

26
Th9

THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 12/2015/NĐ-CP VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC

Ngày 27 tháng 02 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

26
Th9

NGHỊ ĐỊNH 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT THUẾ GTGT

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế. Dưới đây là toàn văn của văn bản này

26
Th9

NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GTGT, THUẾ TTĐB, LUẬT QLT

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 100-2016-NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế. Dưới đây là toàn văn của Nghị đình này.

097 772 8756