1. Kê khai Lệ phí môn bài cho chi nhánh

– Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai tại chi nhánh đó.

– Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Nếu chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính. Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh đó.

 1. Cách viết hóa đơn cho chi nhánh

Theo điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

 1. a) Chi nhánh hạch toán độc lập: Khi xuất hàng hóa cho chi nhánh độc lập thì xuất hóa đơn như bán hàng bình thường.
 2. b) Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế khâu độc lập với nhau;

– Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ:

+ Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng.

+ Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê dành riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

+ Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hoá đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.

+ Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

 1. Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh

Theo điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

 1. a) Chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai tại chi nhánh
 2. b) Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
 • Đối với doanh nghiệp thương mại, dịch vụ:

+ Nếu chi nhánh phụ thuộc ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì kê khai và nộp thuế GTGT tại trụ sở chính.

+ Nếu chi nhánh ở khác tỉnh với trụ sở chính thì kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế chi nhánh.

Theo Công văn 81383/CT-TTHT ngày 20/12/2017 của Cục thuế TP Hà Nội:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty, chi nhánh công ty mở các kho hàng tại địa bàn khác với địa bàn công ty, chi nhánh:

– Trường hợp kho hàng chỉ làm nhiệm vụ chứa hàng, địa điểm trung chuyển để vận chuyển hàng hóa từ công ty, chi nhánh đến cho khách hàng không bán hàng, không phát sinh doanh thu thì công ty, chi nhánh thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính, chi nhánh.

– Công ty, chi nhánh là người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa. Việc lập hóa đơn điều chuyển đối với  các cơ sở phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn khoản 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

 • Đối với những DN sản xuất:

Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc( bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

+ Nếu cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải lập hóa đơn GTGT làm căn cứ để kê khai, nộp thuế tại đó.

+ Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì kê khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương cơ sở sản xuất được xác định theo tỷ lệ:

-) 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%

-) 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có sản xuất.

Nếu tổng số thuế GTGT phải nộp cho địa phương ( nơi cơ sở sản xuất) xác định theo nguyên tắc trên mà lớn hơn số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính thì DN tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương như sau:

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương  

 

=

Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính  

 

X

Tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp

 

Chú ý: Nếu DN không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

– DN phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu 01-6/GTGT kèm theo Thông tư 156 cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu 01-6/GTGT tới các cơ quan thuế cơ sở sản xuất trực thuộc.

Căn cứ số thuế GTGT được phân bổ giữa trụ sở chính và các địa phương cơ sở sản xuất trên bảng phân bổ theo mẫu 01-6/GTGT nêu trên, DN lập chứng từ nộp thuế GTGT tại trụ sở chính và từng địa phương cơ sở sản xuất. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính và địa phương cơ sở sản xuất.

 1. Cách kê khai thuế TNCN cho chi nhánh

– Việc kê khai thuế TNCN cũng kê khai như thuế GTGT, nhưng chú ý một số vấn đề sau:

+ Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động trực tiếp với chi nhánh, đăng ký giảm trừ gia cảnh tại chi nhánh và có thỏa thuận nhờ công ty trả hộ tiền lương thì chi nhánh có trách nhiệm kê khai thuế TNCN cho cá nhân đó.

+ Trường hợp công ty ký hợp đồng lao động với người lao động và cử người lao động đến chi nhánh làm việc, các cá nhân đăng ký giảm trừ tại công ty, công ty thực hiện chi trả lương thì kê khai thuế TNCN tại công ty.

 1. Cách kê khai thuế TNDN cho chi nhánh
 2. a) Chi nhánh hạch toán độc lập

– Kê khai thuế TNDN tại chi nhánh đó.

– Cuối năm. Chi nhánh làm BCTC để nộp cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh, đồng thời công ty mẹ( Trụ sở chính) phải làm BCTC hợp nhất để nộp cho cơ quan thuế.

 1. b) Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

– Kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính

– Cuối năm chi nhánh không phải làm BCTC mà lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để gửi về công ty mẹ để công ty mẹ làm BCTC.

 1. c) Đối với DN sản xuất

– Những cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính: Thì nộp hồ sơ khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

– Cuối năm chi nhánh không phải làm BCTC mà lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để gửi về công ty mẹ để công ty mẹ làm BCTC.

Leave A Comment

097 772 8756